Blues Backing Track Jam

Blues Backing Track Jam – Ice B. – Acoustic Slow Blues in E

Harmonica keys:
A harmonica 2nd position
D harmonica 3rd position
C harmonica 5th position
Low C harmonica 5th position
Lee Oskar Bm harmonica 1st position
Lee Oskar Em harmonica 2nd position

Practice:

Harmonica Songs